Rozdíl mezi obchodním a živnostenským rejstříkem

3

Srovnáme-li obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík, najdeme zajisté mezi nimi zásadní rozdíly, které si v následujících řádcích osvětlíme. Živnostenský rejstřík, dříve nazývaný Registr živnostenského podnikání, má oficiální zkratku RŽP. Která je dodnes používaná i pro živnostenský rejstřík.

Oproti živnostenskému rejstříku jsou ustanovení obchodního rejstříku obsaženy v obchodním zákoníku. Rozdíl je také ve správci obou rejstříků, jímž je u živnostenského rejstříku Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v zastoupení Živnostenského úřadu ČR. U obchodního rejstříku je jím Ministerstvo spravedlnosti ČR. Provozovateli živnostenského rejstříku jsou obecní a krajské živnostenské úřady, kdežto provozovateli obchodního rejstříku jsou rejstříkové soudy. Živnostenský rejstřík je stejně jako obchodní rejstřík informačním systémem veřejné správy, vedený v elektronické podobě jako volně přístupný veřejný seznam.

Přístup k obchodnímu a živnostenském rejstříku

Přístup k informacím z živnostenského rejstříku a z obchodního rejstříku je stejně snadno dostupný v elektronické podobě, jak říká zákon – způsobem umožňující dálkový přístup. V praxi to znamená přístup k výpisům z obou rejstříků přes webové stránky. Živnostenský rejstřík najdeme na adrese http://www.rzp.cz a obchodní rejstřík na adrese http://portal.justice.cz . U živnostenského rejstříku však s výjimkou údajů, které živnostenský úřad smí sdělit pouze podnikateli nebo v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Neveřejnými údaji v živnostenském rejstříku jsou rodná čísla a přehled o uložených pokutách.

Zde vidíme další odlišnost s obchodním rejstříkem, v němž jsou rodná čísla veřejně přístupná. Výpisy z živnostenského rejstříku však nejsou vydávány pouze elektronickou cestou, ale také na kontaktních místech veřejné správy – Czech POINT, kde je možné získat i ověřené výpisy z obchodního rejstříku a živnostenskými úřady.

Podání do rejstříku a žádost o provedení změn

Poněvadž oba rejstříky mají rozdílné provozovatele, bude při návrhu do obchodního rejstříku a podání do živnostenského resjtříku daný postup poněkud rozdílný. O obou však platí, že podání lze uskutečnit elektronickou formou za předpokladu, že podnikatel má zřízený platný elektronický podpis. Srovnáme-li oba způsoby podání, je podání do živnostenského resjtříku poměrně rychlejší a dostupnější podnikatelům. Ti, kteří vlastní platný elektronický podpis, si mohou zdarma stáhnout do svého počítače aplikaci elektronického podání ve formátu Jednotného registračního formuláře. Aplikace umožňuje formulář vyplnit, sama jej také zkontroluje a následně odešle do Elektronické podatelny živnostenského úřadu podle volby podnikatele.

Pokud podnikatel, který chce získat podnikatelské oprávnění nebo chce provést změnu, nevlastní elektronický podpis, může si tento formulář stáhnout z webových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, vyplnit jej, vlastnoručně podepsat a zaslat na Centrální registrační místo. Formulář je také možné vyplnit přímo na Centrálních registračních místech – mimo jiné na kontaktních místech CzechPOINTu a slouží zároveň i pro komunikaci podnikatele s finančním úřadem nebo s Českou správou sociálního zabezpečení či s úřadem práce.

Je tedy velmi důležité si uvědomit rozdílnost těchto registrů, avšak se zřetelem na to, že určité zápisy do obchodního rejstříku jsou podmíněny udělením živnostenského oprávnění, které je poté taktéž zapsáno do Živnostenského rejstříku.

Komentáře byly uzavřeny.