Přerušení, pozastavení, zánik a zrušení živnosti – 4 různé termíny

5

Přerušení, pozastavení, zánik a zrušení živnosti jsou 4 různé termíny, kdy každý popisuje jinou situaci. Častým omylem je záměna přerušení a pozastavení živnosti. Všeobecně  je podnikatel oprávněn provozovat živnost až do doby, kdy dojde k zániku daného živnostenského oprávnění. Se zánikem živnostenského oprávnění tedy automaticky zaniká právo provozovat podnikatelskou činnost. Živnostenské oprávnění může být ukončeno několika způsoby, buď se jedná o zrušení živnostenského oprávnění provždy, nebo pouze o přerušení či pozastavení provozování živnosti. V prvním případě se tedy jedná o zánik živnosti trvalé povahy. Přerušení či pozastavení provozování živnosti má pouze charakter dočasné povahy.

Přerušení vs. pozastavení živnostenského oprávnění

Přerušení živnosti – Podnikatel může svou činnost přerušit na libovolně dlouhou dobu bez udání důvodů, aniž by mu zaniklo živnostenské oprávnění. V případě přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců vzniká podnikateli povinnost tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. Provozování živnosti je přerušeno dnem, kdy je oznámení o přerušení doručeno živnostenskému úřadu, případně datem pozdějším, pokud tak žadatel uvede. Dojde-li k obnovení činnosti před datem, které bylo původně ohlášeno, musí podnikatel tuto skutečnost opět písemně oznámit živnostenskému úřadu.

Pozastavení živnosti – Pozastavení provozování živnosti je nutno od jejího přerušení rozlišovat. Zatímco k přerušení dochází pouhou vůlí samotného podnikatele, pozastavení živnosti je důsledkem závažného porušování podmínek či povinností vyplývajících ze živnostenského zákona. Jedná se tedy o jakousi sankci živnostenského úřadu.

Zánik živnostenského oprávnění

V případě, že podnikateli zanikne živnostenské oprávnění, nesmí již dále vykonávat dosavadní podnikatelskou činnost. K zániku živnostenského oprávnění ze zákona dochází, nastane-li některá ze skutečností:

 • zánik právnické osoby
 • uplynutí doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou
 • výmaz zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku
 • zvláštní právní předpis tak stanoví
 • živnostenský úřad rozhodne o zrušení živnostenského oprávnění
 • smrt podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové, správce dědictví nebo insolvenční správce ustanovený soudem

V případě smrti podnikatele mohou v provozování živnosti pokračovat jeho dědicové. Svůj záměr však musí oznámit živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Pokud některý z dědiců nesplňuje zákonem stanovené podmínky, existují u něj překážky provozování živnosti, popřípadě nemá na území České republiky povolen pobyt, musí za sebe ustanovit odpovědného zástupce. Po skončení řízení o dědictví mohou v provozování živnosti pokračovat osoby, které nabyly majetková práva k provozování této živnosti. Živnostenské oprávnění má ovšem v tomto případě platnost pouze na dobu 6 měsíců.

Živnostenské oprávnění smí být zrušeno pouze na základě důvodů, které zákon výslovně uvádí. Pokud dojde k zániku živnostenského oprávnění, živnostenský úřad je povinen tuto skutečnost oznámit příslušným orgánům.

Zrušení živnosti živnostenským úřadem

Kromě důvodů pro zánik živnostenského oprávnění, jež jsou uvedeny výše, může živnostenské oprávnění zaniknout také na základě rozhodnutí živnostenského úřadu. Ke zrušení živnostenského oprávnění ze strany živnostenského úřadu dojde v těchto případech:

 • podnikatel přestal splňovat zákonem stanovené podmínky provozování živnosti, tj. ztratil plnou způsobilost k právním úkonům a neustanovil za sebe odpovědného zástupce či nesplňuje podmínku bezúhonnosti
 • u podnikatele nastaly překážky provozování živnosti dle zákona o živnostenském podnikání
 • podnikatel sám požádá o zrušení živnostenského oprávnění
 • zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem
 • podnikatel provozující živnost koncesovanou závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese nebo vyplývající ze zákona či dané zvláštními právními předpisy
 • zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, tuto podmínku nesplňuje

Živnostenský úřad může zrušit živnostenské oprávnění či v odpovídajícím rozsahu pozastavit provozování živnosti i v dalších případech, pokud tak uzná za vhodné. Smí tak učinit, pokud podnikatel závažným způsobem porušuje podmínky udělené koncese, neplní závazky vůči státu (např. nehradí povinné platby pojistného na sociální zabezpečení) nebo pokud živnostenský úřad zjistí, že podnikatel neprovozuje živnost již déle než čtyři roky. Poslední zmíněný důvod se nevztahuje na případy, kdy podnikatel písemně oznámil přerušení provozování živnosti.

Dalším důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění či pozastavení provozování živnosti ze strany živnostenského úřadu je situace, kdy bylo podnikateli zastaveno užívání nebo provoz zařízení nebo části zařízení určené pro potřeby podnikání. Pokud podnikatel tyto závady neodstraní ve stanovené lhůtě, může mu být podnikatelská činnost pozastavena, případně zrušeno živnostenské oprávnění.

V případě zrušení živnostenského oprávnění ze strany živnostenského úřadu stanoví zákon lhůtu, po kterou nelze provozovat podnikatelskou činnost, a to na tři roky od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Podnikatel tedy může ohlásit živnost či podat žádost o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po třech letech od této skutečnosti. Žádost o udělení koncese v jiném oboru může být podána nejdříve po uplynutí jednoho roku od doby, kdy rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění nabylo právní moci.

Komentáře byly uzavřeny.