Podmínky pro založení a provozování živnosti

4

Živnostenský zákon je založen na principu, že kdo splní předepsané podmínky, má právní nárok na vznik živnostenského oprávnění. Tyto podmínky musí splňovat fyzická osoba nejen jako předpoklad pro vznik živnostenského oprávnění, ale je nutné je dodržovat i v průběhu celého podnikání. V opačném případě může dojít k dočasnému pozastavení provozování živnosti či ke zrušení živnostenského oprávnění. V případě právnické osoby musí tyto podmínky splňovat její odpovědný zástupce.

Podmínky všeobecné a podmínky zvláštní

Zákon dělí podmínky na dvě skupiny, a to podmínky všeobecné a podmínky zvláštní. Podmínky všeobecné musí být splněny vždy a u všech druhů živností, naproti tomu podmínky zvláštní se vztahují pouze k některým specifickým druhům živností a týkají se odborné nebo jiné způsobilosti. Na podmínky provozování živnosti potom navazují překážky provozování živnosti, resp. bariéry bránící potenciálnímu podnikateli provozovat podnikatelskou činnost.

Všeobecné podmínky provozování živnosti

Jedná se o základní zákonné podmínky pro každou fyzickou osobu k možnosti provozovat živnost. Mezi všeobecné podmínky patří:

  • dosažení věku 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost

Fyzická osoba může provozovat živnost i v případě, že nesplňuje podmínku věku 18 let a způsobilosti k právním úkonům. Musí za sebe ovšem ustanovit odpovědného zástupce, který dané podmínky splňuje.

Pojem bezúhonnosti vymezuje živnostenský zákon negativně, za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku. Nebo pokud byl trestný čin spáchán úmyslně v souvislosti s podnikáním. Bezúhonnost je prokazována výpisem z evidence Rejstříku trestů. Podmínka bezúhonnosti musí být splněna vždy, nelze ji nahradit prostřednictvím odpovědného zástupce.

(Do roku 2010 se mezi všeobecné podmínky řadila také bezdlužnost. Fyzická osoba musela živnostenskému úřadu prokazovat, že nemá nedoplatky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Tato povinnost byla zrušena.)

Zvláštní podmínky pro provozování živnosti

Zvláštními podmínkami provozování živnosti se rozumí odborná nebo jiná způsobilost, pokud jsou vyžadovány živnostenským zákonem či jiným právním předpisem. Splnění zvláštních podmínek provozování živnosti volné se nevyžaduje, postačí pouze splnění podmínek všeobecných.

Odbornou způsobilostí se rozumí především kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné živnosti jako je odborné vzdělání a praxe v oboru. Průkazním prostředkem je většinou doklad o dosaženém vzdělání nebo doklad o délce praxe v daném oboru. Odborná způsobilost může být zajištěna také ustanovením odpovědného zástupce, požadavky na jinou způsobilost musí splňovat podnikatel vždy sám, ustanovením odpovědného zástupce je nahradit nelze.

Pro provozování živnosti koncesované může být stanovena i jiná způsobilost, týká se osobních vlastností podnikatele, zejména jeho morální a profesionální spolehlivosti.

Překážky pro založení a provozování živnosti

Každý, kdo chce podnikat, musí splňovat určité podmínky stanovené živnostenským zákonem. Zároveň pro něj nesmí existovat překážky, resp. bariéry, bránící v provozování podnikatelské činnosti. Zákon upravuje dva druhy překážek provozování živnosti, a to překážky soukromo-právní povahy a překážky veřejno-právní povahy.

Překážka soukromo-právní povahy nastává v těchto případech na majetek fyzické či právnické osoby byl prohlášen konkurs a soudem bylo zároveň rozhodnuto o prodeji podniku nebo o ukončení provozování podniku. Nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů na insolvenční řízení. Nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu z důvodu nedostatku majetku dlužníka pro uspokojení věřitelů. V případě zamítnutí insolvenčního návrhu nebo zrušení konkurzu trvá překážka provozování živnosti po dobu tří let od termínu, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Překážka veřejno-právní povahy nastává v těchto případech soud nebo jiný správní orgán uložil fyzické osobě trest nebo sankci zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru, tato překážka trvá za spáchaný trestný čin od jednoho roku do deseti let, za přestupek nejdéle dva roky. Nebo podnikateli bylo zrušeno živnostenské oprávnění, v tomto případě může podnikatel ohlásit živnost nebo požádat o vydání koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí tří let (v jiném oboru po uplynutí jednoho roku).

Soukromoprávní překážku provozování živnosti může živnostenský úřad prominout, pokud ovšem hospodářské poměry a chování osoby nasvědčují tomu, že při provozování živnosti budou řádně plněny veškeré povinnosti a finanční závazky. Překážku veřejnoprávní povahy nelze prominout v žádném případě.

Komentáře byly uzavřeny.