Listinný a elektronický opis z obchodního rejstříku z rejstříkového soudu

1

 

Jednou z dalších možností, jak pořídit výpis nebo zjistit potřebné informace z obchodního rejstříku, ať už úředně ověřené či nikoliv, je získat je v úředních hodinách přímo na rejstříkovém soudě, který vede obchodní rejstřík. Informace z obchodního rejstříku každému, kdo se obrátí na soud s žádostí o výpis z obchodního rejstříku, soud takový výpis za poplatek vydá.

Lze žádat o úplný nebo částečný opis zápisu, o opis listiny uložené ve Sbírce listin nebo o potvrzení, že určitý údaj v obchodním rejstříku není. Dále si žadatel může zvolit, zda požaduje výpis v listinné nebo elektronické podobě, s úředním ověřením nebo bez něj. Přičemž platí zásada, jenž říká, že pokud není v žádosti specifikována forma výpisu, soud vydá vždy elektronický úředně neověřený částečný nebo úplný opis (za předpokladu, že příslušné skutečnosti a listiny jsou vedeny elektronicky).

Listinný opis úředně ověřený a neověřený

Zažádá-li se výslovně o listinný opis, soud jej vydá vždy úředně ověřený, pokud nebude výslovně zažádáno o listinný opis úředně neověřený. Z výše uvedených důvodů je tedy vhodné k žádosti připojit, v jaké formě má soud výpis vydat. Tato pravidla platí pro obě formy žádosti – listinnou i elektronickou, elektronická však musí být vždy podepsána platným elektronickým podpisem.

Rejstříkový soud má povinnost evidovat každou písemnou žádost o výpis, opis nebo o potvrzení, stejně jako každý písemně podaný návrh na zápis do obchodního rejstříku. Takto podané žádosti se zapisují do Seznamu podání a zápisů (všeobecný rejstřík F) a opatří se běžným číslem, a pokud je jim vyhověno, zapíší se poté i do Seznamu výpisů, opisů a potvrzení. Nahlížet do obchodního rejstříku nebo pořídit si vlastní výpisky z obchodního rejstříku je každému umožněno zcela zdarma, zpoplatněno je až vyhotovení opisu listin soudem jako úkon soudu.

Poplatky a zpoplatnění výpisu z obchodního rejstříku

Poplatky za úkony soudu jsou účtovány vždy za každou i započatou stránku výpisu. Opisy v českém nebo slovenském jazyce jsou zpoplatněny částkou 50,- Kč bez ověření, anebo částkou 70,- Kč s ověřením. Za opisy v cizím jazyce se platí bez ověření poplatek ve výši 60,- Kč či s ověřením 100,- Kč.

Je možné si také pořídit kopie na kopírovacích strojích, nebo prostřednictvím počítače, za něž soud vybere poplatek ve výši 15,- Kč bez ověření anebo 35,- Kč s ověřením.

Informace z rejstříkového spisu Rejstříkový soud kromě obchodního rejstříku vede i rejstříkový spis, avšak zde je třeba rozlišit přístup do obchodního rejstříku a do rejstříkového spisu. Rejstříkový spis není součástí elektronického obchodního rejstříku a není veřejný, tudíž ne každý má právo do něj nahlížet, tzn. nevztahuje se na něj princip formální publicity jako na obchodní rejstřík.

Oddíly a čísla obchodního rejstříku

Rejstříkový spis je veden zvlášť pro každý subjekt zapisovaný do obchodního rejstříku pod stejnými oddíly a čísly jako vložky obchodního rejstříku. Oddíly jsou označeny následovně:

  • A – oddíl pro samostatně podnikající FO, v.o.s, k.s, státní podniky a jiné PO, včetně organizačních složek a odštěpných závodů, o nichž zákon stanoví, že se zapisují do obchodního rejstříku, pokud se nezapisují do jiného oddílu, odštěpné závody se sídlem odlišným od sídla podniku a rovněž společenství vlastníků jednotek
  • B – oddíl pro a.s
  • C – oddíl pro s.r.o.
  • Dr – oddíl pro družstva
  • Pr – oddíl pro příspěvkové organizace. Spis obsahuje písemnosti jako např. návrhy zapsaných skutečností, listinné důkazy a rozhodnutí.

Právo nahlížet do rejstříkového spisu mají účastníci rejstříkového řízení a jejich zástupci. Pro rejstříkový spis platí obecná pravidla nahlížení do spisu, a proto každému, kdo prokáže právní zájem nebo vážné důvody, předseda senátu na žádost povolí nahlédnout do spisu, popř. pořídit si z něj opisy.

Tyto opisy jsou zpoplatněny stejně jako opisy z obchodního rejstříku. Nahlížení do spisů se řídí § 188 v.k.ř., který mimo jiné ukládá povinnost vedoucímu soudní kanceláře nebo jinému pověřenému zaměstnanci dohlížet na nahlížení do spisů a poté o tom pořídit záznam včetně údaje o osobě, která do spisu nahlížela a údaje o délce studia spisu. Záznam podepíše jak zaměstnanec soudu tak žadatel.

Komentáře byly uzavřeny.